برچسب: مادران سپید ایران

  • گزارشی از مادران سپید ایران

    این بار می خواهیم از مادرانی بگوییم که کمتر نامشان برده می شود. مادرانی که محرومیتهای جامعه را که به کودکشان تحمیل می شود جبران می کنند. گاه معلم می شوند، گاه مددکار، گاه سرپرست خانواده ، گاه دکتر و درمان و گاه همبازی و یار کودکشان بیشتر بخوانید.