برچسب: دوازدهمین شماره ماهنامه نسل مانا

  • ماه‌نامه نسل مانا – سال اول – شماره ۱۲ – آذر ۱۴۰۱

    یلدا شبی است که با خود پیام غلبهٔ همیشگی نور بر تاریکی را می آورد. اما برای فتح تاریکی چراغی لازم است. این چراغْ آگاهی است و به خواندن است که روشن می ماند. در میانه این تاریکی که دیارمان را در آغوش گرفته، چراغ دانش را روشن نگه می‌داریم به امید روزی که رخت […]