آییننامه شرایط عضویت پیوسته و ناپیوسته انجمن نابینایان ایران


به نام حق

آیین نامه شرایط اعضای پیوسته ( رسمی ) و ناپیوسته(غیر رسمی)

براساس مفاد اساسنامه انجمن دارای دو نوع عضویت ویژه جمعیت هدف به نام های پیوسته ( رسمی ) و ناپیوسته ( غیررسمی ) می باشد که هرکدام دارای شرایط خاص خود بوده که در این آیین نامه شرایط و حقوق هر کدام به تفکیک ذکر و به تصویب هیئت مدیره رسیده است و اعضاء می توانند به هنگام دریافت کارت عضویت ضمن مطالعه این آیین نامه نوع عضویت خود را شخصا” تعیین تا در کارت عضویتشان منظور گردد.

الف : اعضای پیوسته ( رسمی ) : به افرادی گفته  می شود که علاوه بر شرایط ذکر شده در ماده 11 اساسنامه (اعضای پیوسته – کلیه افراد نابیناو نیمه بینا که دارای حسن شهرت بوده و فاقد سوء پیشینه هستند با تصویب هیئت مدیره می توانند عضو پیوسته انجمن باشند. اعضای پیوسته ( رسمی ) می توانند داوطلب نامزد  هیئت مدیره در صورت دارا بودن شرایط ذیل گردد:

الف – حداقل 2 سال عضو پیوسته باشند.

ب- در یکی از کارگروه های انجمن بوده و یا بطور مستمر با انجمن همکاری نمایند.

ج- اقدام به ارائه طرح های کاربردی در راستای نیل به اهداف انجمن نمایند.

د- طرح های ارائه شده باید بمورد تصویب هیئت مدیره واقع گردد.

ح- حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.

خ- متقاضی نامزدی  هیئت مدیره و بازرسمی بایست حداقل دو ماه قبل مدارک مورد نیاز را به همراه با درخواست کتبی به انجمن ارسال نماید که پس از تصویب درهیئت مدیره  مجاز به نامزدی می باشد.

ب:اعضای ناپیوسته ( غیررسمی ):

اعضای ناپیوسته ( غیررسمی ) به دو دسته تقسیم می گردد:

الف – کلیه افراد نابینا و کم بینا می توانند متقاضی عضویت در انجمن باشند و از خدمات انجمن بهره مند گردند..

ب – اعضای ناپیوسته حق شرکت و رای در  هیچ یک  ازمجامع (عادی و فوق العاده)را ندارند

ج: اعضای افتخاری :کلیه افرادی که به هر نحو ممکن در جهت کمک به انجمن و یاری رساندن به اقشار نابینا فعالیت نموده و دارا حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری باشند در صورت درخواست شخصی و تصویب هیئت مدیره می توانند عضو افتخاری انجمن باشند) دارای شرایط ذیل باشند.

الف – علاقه مند به شرکت در مجامع اعم از عادی و فوق العاده .

تبصره 1- اگر چنانچه هریک از اعضاء پیوسته بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی  یا چهار جلسه غیر متوالی(مجامع عادی و فوق العاده) ویامجامع عادی سالانه شرکت ننماید عضویت آن ها به صورت ناپیوسته خواهد شد.

ت – موظف به پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ بیست هزار تومان  باشد

ث- حداقل سن عضویت 18 سال می باشد.

ح- مورد تصویب و تایید هیئت مدیره باشند.

د :افراد داوطلب:

الف – می توانند با درخواست کتبی عضو انجمن گردند.

ب – افراد داوطلب وخیر حق رای  در مجامع را ندارند.

تبصره:شایان دکر است افراد داوطلب و خیر می توانند با شرایط ذیل عضو هیئت مدیر باشند :

الف – حداقل دارا بودن 2 سال سابقه همکاری مستمربا انجمن

ب- مورد تصویب و تایید هیئت مدیره باشند.

پ – حداقل دو ماه قبل از انتخابات درخواست کتبی خود را به همراه مدارک به دفتر انجمن ارسال نمایند

ت – در هیئت مدیره های 5 نفره حداکثر 2 و در هیئت مدیره های 3 نفر حداکثر یک نفر می توانند از افراد خیر یا داوطلب باشند.

 

آدرس دقیق پستی و تلفن:

فرم تقاضای عضویت در انجمن نابینایان ایران

اینجانب                           به کد عضویت                   به شماره ملی                                 درخواست می نمایم با توجه به شرایط فوق به عنوان عضو               در آن انجمن عضو باشم

 

امضای متقاضی:                                         امضای شاهد:                                           امضای مسئول صدور کارت:

تاریخ