طراح سایت

                                                                                   fazaye

رزومه طراحی ها :  سایت سرای محله اختیاریه khtiyariyeh-rostamabad.mytehran.ir

و کمک پشتیبان سایت انجمن نابینایان ارسنجان http://nsaniran.ir

و طراح سایت انجمن نابینایان ایران  http://saniran.ir

نام: سجاد توکلی
متولد: 1360/06/30
سابقه طراحی سایت: از سال 1382

توانایی های فنی:
HTML: حرفه ای – از سال 1382
Photoshop: حرفه ای – از سال 1382 (غیر از چاپ)
CSS: حرفه ای – از سال 1382
SEO: حرفه ای – از سال 1383
Flash: حرفه ای – از سال 1383
PHP: حرفه ای – از سال 1388
Javascript: متوسط – از سال 1384
Action Script: کم – از سال 1386
Linux Server Management: متوسط از سال 1390