چرایی برکناری وزیر نابینای کشور تونس

همین چند وقت پیش بود که روزنامه ایران سپید از جوان نابینایی گفت که استاد دانشگاه است و فعال اجتماعی و به اصرار رئیس جمهوری تونس به عنوان وزیر الثقافة یا فرهنگ تونس، در پارلمان این کشور سوگند یاد کرده است.
بیشتر بخوانید.