برچسب: وزیر فرهنگ نابینای کشور تونس

  • چرایی برکناری وزیر نابینای کشور تونس

    همین چند وقت پیش بود که روزنامه ایران سپید از جوان نابینایی گفت که استاد دانشگاه است و فعال اجتماعی و به اصرار رئیس جمهوری تونس به عنوان وزیر الثقافة یا فرهنگ تونس، در پارلمان این کشور سوگند یاد کرده است. بیشتر بخوانید.