مقاله پژوهشی: نابینایان و مشکلات دیداری تماس تصویری و آموزش آنلاین

مقدمه
با پر‌رنگ شدن نقش اینترنت در زندگی و توسعه نرم‌افزار‌های مختلف، به علت
راحت‌طلبی، همه حتی اگر معلول باشیم، مجبور به تغییر سبک زندگی هستیم. شرایط
کرونایی این روز‌ها و غیر حضوری شدن کار‌ها نیز باعث شده‌است الزام سازگاری را
بیشتر بخوانید.