لیست آرشیو کتاب های صوتی انجمن نابینایان ایران

قابل توجه اعضای انجمن نابینایان ایران، لیست کتب موجود انجمن نابینایان ایران شامل ۲۲۷۹ عنوان کتاب صوتی تقدیم می شود.

متقاضیان میتوانند پس از انتخاب کتب مورد نظر با ارسال آدرس پست الکترونیک خود به شماره ۰۹۳۶۷۰۹۳۴۳۲ کتب درخواستی خود را دریافت نمایند.

لیست آرشیو کتب صوتی انجمن نابینایان ایران را می توان از طریق

این لینک

دانلود کنید.