فعالیتهای اجتماعی

به منظور حضور فعال جامعه هدف در اجتماع و بهره مندی از استفاده بهینه از امکانات بالقوه جامعه ،انجمن مبادرت به اقدامات اجتماعی زیر می نماید:
۱: تشکیل و برگزاری مراسم ملی با حضور جامعه هدف و سایر افراد جامعه .
۲: تشویق وترغیب جامعه هدف جهت حضور فعال آنان در جامعه، ازجمله: مراسم ملی و مذهبی.
۳: برگذاری اردو های سیاحتی و زیارتی.
۴: تشکیل کلاسهای مشاوره و مددکاری.
۵: ارائه خدمات حمایتی، رفاهی و کمک درمانی.