فعالیتهای توانبخشی

با توجه به نقش و اهمیت برنامه های توانبخشی در دستیابی جامعه هدف به زندگی مستقل و کارآمد، انجمن برنامه هایی را در این راستا بشرح زیر ارائه می کند:
1: آموزش توانمندسازی.
2: آموزش توانبخشی اجتماعی شامل: مهارت های زندگی و مهارت های تحرک و جهت یابی.

3: خدمات رفاهی و حمایتی :شامل: سبد کالا و پوشاک، جهیزیه، خدمات کمک درمانی، ارائه وسایل آموزشی و کمک آموزشی.