واریز کمکهای نقدی جهت حمایت مالی از انجمن نابینایان ایران