فعالیتهای فرهنگی

از آنجایی که خدمات فرهنگی، در ارتقاء سطح نگرش و بینش اجتماعی جامعه نقش بسزایی دارد، انجمن به منظور دستیابی به اهداف خود خدمات فرهنگی را در اولویت و در دو بخش زیر، انجام می دهد .
الف: خدمات فرهنگی ویژه اعضاء .
۱: ایجاد و توسعه کتابخانه های ویژه افراد نابینا و کم بینا در زمینه های گوناگون.
۲: فراهم آوردن زمینه مناسب جهت بهرهمندی افراد نابینا و کم بینا از طریق تجهیز و مناسب سازی کتابخانه های عمومی در سطح کشور.
۳: ایجاد فرصت های مناسب به منظور بهره مندی افراد نابینا و کم بینا از شرایط برابر از سایر امکانات فرهنگی موجود در سطح کشور.
۴: تولید کتاب های صوتی و بریل.
۵: تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی ویژه نابینایان.
ب: فعالیت های فرهنگی ویژه آحاد جامعه.
این امر، به منظور شناخت افراد جامعه از توانمندی های افراد نابینا وکم بینا،نیاز های مادی و معنوی و نحوه صحیح برخورد با آنها صورت میگیرد.
برنامه های فرهنگی در این بخش، به شرح زیر است:
۱: تشکیل نمایشگاه و برگزاری همایش.
۲: برگزاری دوره های آموزشی و گردهمایی های ویژه به مناسبت های مختلف.
۳: تهیه و پخش برنامه های ویژه از صدا و سیما.
۴: نشر انواع کتب، مصاحبه و درج مقاله در نشریات مختلف.