آییننامه تاسیس نمایندگی انجمن نابینایان در شهرها و استانهای سراسر کشور.

آئین نامه تاسیس دفاتر نمایندگی انجمن نابینایان ایران
مطابق با دستور العمل نحوه تاسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی
سازمان های مردم نهاد وزارت کشور
۱۳۹۶
مقدمه :
به منظور نیل به اهداف انجمن و ارائه خدمات به جامعه هدف در سراسر کشور و براساس ماده ۳ اساسنامه انجمن نابینایان ایران آئین نامه تاسیس نمایندگی های انجمن به شرح ذیل تدوین و به تصویب هیئت مدیره رسید.
تعاریف:
دفتر مرکزی انجمن نابینایان ایران
این دفتر واقع در تهران – دروس – خیابان هدایت – خیابان حسن تاش – پلاک ۱۴ – کد پستی ۱۹۴۳۶۳۳۶۱۱ به شماره ثبت ۷۹۸۴ می باشد.که وظیفه آن بر اساس مفاد اساسنامه ، ارائه خدمات به جامعه هدف و همچنین تشخیص جهت مجوز ایجاد دفاتر نمایندگی یا شعبه و نظارت و هماهنگی و همکاری با دفاتر نمایندگی ها می باشد.
شعبه :
شعبه نهادی است زیر مجموعه دفتر مرکزی با ماموریت ارائه خدمات و اجرای اساسنامه انجمن در یک محدوده جغرافیایی مشخص و بر اساس شاخص های تقسیمات کشوری عهده دارمسئولیت می باشد.
تبصره ۱ : هر شعبه دارای ۵ نفر اعضای هیئت مدیره و ۲ نفر بازرس و ۲ نفر علی البدل هیئت مدیره طبق مفاد اساسنامه می باشد.
تبصره ۲ : شعب می بایست اساسنامه دفتر مرکزی را قبول داشته باشند .
تبصره ۳ : افرادی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره می باشند می بایست ۲ ماه قبل مدارک و درخواست خود را کتبا” به دفتر مرکزی اعلام و پس از تشکیل مجمع عمومی با رای اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.
تبصره ۴: هیئت مدیره شعبه می بایست هر سال گزارش عمکرد در طراز مالی و اظهارنامه مالیاتی را به دفتر مرکزی و اداره دارایی استان ذیربط ارائه نماید.

دفتر نمایندگی :
دفتر نمایندگی شامل نهادی است که به نمایندگی از یک تشکل در یک محدوده جغرافیایی مشخص بر اساس شاخص های تقسیمات کشوری ، جهت انجام امور مشخص ایجاد می شود و به عنوان وکیل یا کارگزار تشکل مرکزی ، عمل می کند .
تبصره ۱ : دفاتر نمایندگی انجمن نابینایان ایران مطابق بند فوق ایجاد گردیده و به منظور بهره گیری از خرد جمعی ، فرد نماینده می تواند یک نفر دیگر را به عنوان خزانه دار یا مسئول مالی معرفی نماید.
ماده ۱ :
انجمن می تواند در هر شهرستان و یا استانی که حداقل ۱۵ نفر متقاضی داشته باشد در آن شهرستان اقدام به ایجاد نمایندگی نماید.
ماده ۲ :
متقاضیان باید تقاضای خود را کتبا” همراه با مدارک لازم به دفتر مرکزی انجمن به آدرس : تهران – دروس – خیابان هدایت – کوچه حسن تاش – پلاک ۱۴ و کد پستی ۱۹۴۳۶۳۳۶۱۱ ارسال و پس از تصویب هیئت مدیره انجمن نسبت به افتتاح دفتر نمایندگی اقدام نمایند.
تبصره ۱ :
مدارک مورد نیاز :
الف : تصویر مدرک تحصیلی
ب : تصویر شناسنامه ، کارت ملی و کارت معلولیت
پ : چهار قطعه عکس
تذکر : تصویر کلیه مدارک برابر اصل شود.
تبصره ۲ :انتخاب مسئول دفتر نمایندگی به عهده هیئت مدیره دفتر مرکزی می باشد و مدارک مورد نیاز نامبرده علاوه بر مدارک فوق، نیاز به استعلام از مراجع ذی صلاح امنیتی و انتظامی می باشد .
ماده ۳ :
تهیه مکان و سرمایه اولیه با همکاری و هماهنگی رئیس دفتر نمایندگی و دفتر مرکزی می باشد .

ماده ۴:
کلیه دفاتر نمایندگی موظف به رعایت مفاد اساسنامه انجمن نابینایان ایران می باشند.
تبصره۱ : هرگونه تخلف و عدم رعایت مفاد اساسنامه و سایر قوانین جمهوری اسلامی برعهده رئیس دفتر نمایندگی می باشد.
ماده ۵ :
ارکان دفتر نمایندگی انجمن:
به منظور حسن اجرای مفاد اساسنامه و امور جاری دفتر نمایندگی و ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف ( نابینایان و کم بینایان ) دفتر نمایندگی انجمن علاوه بر رئیس دفتر نمایندگی یک نفر نیز به عنوان خزانه دار و یا مسئول امور مالی تعیین می نماید که کلیه اسناد ومدارک مالی و بانکی به امضاء هر دو نفر ( مسئول نمایندگی و خزانه دار ) خواهد رسید .
تبصره ۱:انتخاب خزانه دار نیز به عهده هیئت مدیره دفتر مرکزی می باشد .
تبصره ۲ :کلیه مسئولیت های مالی دفتر نمایندگی انجمن به عهده رئیس دفتر نمایندگی و خزانه دار می باشد .
تبصره ۳ : هیئت مدیره دفتر مرکزی در هر زمان که صلاح بداند و تشخیص دهد می تواند نسبت به تغییر رئیس دفتر نمایندگی و خزانه دار اقدام نماید . .
تبصره ۴ :کلیه استعلامات قانونی (سیاسی و امنیتی و انتظامی و اخلاقی و دادگستری ) رئیس دفتر نمایندگی شامل خزانه دار نیز می شود .
ماده ۶ :
مدت تصدی رئیس دفتر نمایندگی و خزانه دار طبق مفاد اساسنامه ۲ سال و انتخاب مجدد آنها با موافقت دفتر مرکزی بلا مانع می باشد .
ماده ۷ :
رئیس دفتر نمایندگی موظف است علاوه بر همکاری با ارگان ها ، سازمان ها و ادارات شهرستان مربوطه جهت نیل به اهداف دفتر نمایندگی با افراد خیر و معتمدین و صاحب نظران محلی تعامل و هماهنگی های لازم را به عمل آورد.
ماده ۸ :
دفتر نمایندگی به منظور پیشبرد اهداف انجمن می بایست با کلیه ارگان ها به ویژه استانداری و فرمانداری و بهزیستی تعامل لازم را داشته و در صورت اجرای همایش ، جشنواره و یا نمایشگاه هماهنگی های لازم را با ارگان های ذیربط به عمل آورد

ماده ۹ :
دفتر نمایندگی موظف به افتتاح حساب در یکی از بانک های رسمی با امضای ۲ نفر( رئیس دفتر نمایندگی و خزانه دار ) می باشد و کلیه پرداخت ها و برداشت ها از طریق شماره حساب مربوطه اقدام گردد .
تبصره ۱ : کلیه صورت حساب ها بر اساس مفاد اساسنامه انجمن باید تنظیم گردد.
تبصره ۲ : هرگونه بدهی و تعهد مالی دفتر نمایندگی به عهده خود نمایندگی می باشد و دفتر انجمن مرکزی هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ماده ۱۰ :
کلیه برنامه ها و اهداف سالیانه هر دفتر نمایندگی می بایست حداقل ۲ ماه قبل از پایان سال جهت تصویب به دفتر مرکزی انجمن ارائه گردد.
ماده ۱۱ :
کلیه مکاتبات دفتر نمایندگی در حوزه هر شهرستان و استان به عهده دفتر نمایندگی بوده اما ، مکاتبات کشوری باید با هماهنگی و اطلاع دفتر مرکزی انجمن صورت پذیرد .
ماده ۱۲ :
رئیس دفتر نمایندگی موظف است در پایان هر سال تراز مالی و عملکرد دفتر نمایندگی را تا پایان فروردین سال بعد به دفتر مرکزی انجمن نابینایان ایران ارائه نماید .
ماده ۱۳ :
دفاتر نمایندگی می توانند به منظور جذب هزینه های خود با هماهنگی دفتر مرکزی نسبت به تشکیل شورای مشارکت های مردمی از افراد خیر اقدام نمایند.
ماده ۱۴ :
رئیس دفتر نمایندگی می بایست به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز اهداف دفتر نمایندگی با هماهنگی و همکاری دفتر مرکزی اقدام نماید
تبصره ۱ : محل تامین بودجه طبق مفاد اساسنامه می باشد .
تبصره ۲ : رئیس دفتر نمایندگی می بایست میزان اعتبارات مورد نیاز سالیانه در دفتر نمایندگی را همراه با برنامه های توجیهی به دفتر مرکزی جهت تصمیم گیری اعلام نماید .

ماده ۱۵ :
کلیه انجمن ها و موسساتی که ارائه خدمات به جامعه هدف ( نابینایان و کم نابینایان ) را می نمایند و دارای شماره ثبت رسمی می باشند چنانچه درخواست نمایندگی از دفتر مرکزی انجمن نابینایان را دارند ، می بایست تابع اساسنامه و آئین نامه تاسیس دفاتر نمایندگی های انجمن نابینایان ایران در کشور باشند و در اساسنامه خود ذکر نمایندگی انجمن نابینایان ایران را قید نمایند.
ماده ۱۶ :
چنانچه اعضاء دفاتر نمایندگی قصد تاسیس تشکل و یا موسسه و یا انجمن جداگانه داشته باشند می بایست حداقل ۶ ماه قبل مراتب را کتبا” به دفتر مرکزی اعلام نماید و کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول و نقدی و غیر نقدی را به نماینده انجمن که از طرف دفتر مرکزی معرفی می گردد تحویل نمایند .
ماده ۱۷ :
روسای دفاتر نمایندگی های انجمن در هر استان می توانند ۱۵ نفر را از اعضای نابینا و کم بینا ی پیوسته دفتر خود جهت شرکت در مجامع دفتر مرکزی معرفی نمایند
تبصره ۱ : شرایط اعضای پیوسته و نحوه شرکت در مجامع بر اساس آیین نامه داخلی دفتر مرکزی می باشد .
این آئین نامه در۱۷ ماده و ۱۷ تبصره در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۶ به تصویب هیئت مدیره انجمن نابینایان ایران رسیده و در صورت نیاز قابل اصلاح خواهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *